فیلم تحلیل یک نوع تابلو توزیع صنعتی قبل از نصب

تابلوهای توزیع جهت توزیع و کنترل جریان در یک واحد صنعتی یا کارگاه کوچک مورد استفاده قرار میگیرند.در این فیلم آموزشی یک تابلوی توزیع از نوع کنتاکتوری با حفاظتهای معمول تحلیل شده است.( تهیه کننده: مهندس ادیبی) این تابلو توزیع قبل از نصب در محل تحلیل شده است.فیلم برداری به کمک گوشی موبایل انجام شده […]
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
  • >